Цей Договір про надання послуги доступу до Контенту (надалі – «Договір») є укладеним між ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ДРЕВИЦЬКИМ ОСТАПОМ ОЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, що діє на підставі державної реєстрації, із місцезнаходженням за адресою: 02121, Україна, м. Київ, вул. Горлівська, буд. 220, кв.10 (надалі – «Відкрита Школа Психології») та, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, що згодна з умовами цього Договору (надалі – «Користувач»).

Даний Договір є публічним та публікується в мережі Інтернет за адресою: https://openpsy.com.ua/oferta.

Публікація цього Договору розглядається Відкритою Школою Психології як направлення будь-якій організації, юридичній чи фізичній особі, що досягла 18-річного віку, публічної оферти. Публікуючи цей Договір, Відкрита Школа Психології пропонує вказаним особам укласти з нею Договір на умовах, що викладені нижче.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.      "Веб-сайт" – це комп’ютерна програма, що містить Контент, в т.ч. об'єкти інтелектуальної власності та будь-яку іншу інформацію та/або об’єкти, що реалізовані в мережі Інтернет за адресою: www.openpsy.com.ua, а також сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, що об’єднані доменом openpsy.com.ua

1.2.      "Контент" – означає вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані Відкритою Школою Психології та розміщені (доступні) на Веб-сайті для використання Користувачем.

1.3.      "Обліковий запис" ("Профіль") – це обліковий запис на Веб-сайті, який створив (зареєстрував) Користувач, щоб використовувати Веб-сайт, відповідно до вимог та умов даного Договору.

1.4.      "Реєстраційні Дані Користувача" – означає інформацію стосовно Користувача, зокрема, ім'я та прізвище, e-mail, контактний номер телефону, а також будь-яку іншу інформацію, необхідну для надання послуги доступу до Контенту.

1.5.      Послуга доступу до Контенту – послуга, що є предметом даного Договору та надається Відкритою Школою Психології за умовами цього Договору, послуга, яка споживається Користувачем в повній мірі в момент відвідування (хоча б одноразового) сторінки відповідного Контенту на Веб-сайті.


2. Порядок УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір вважається укладеним з боку Користувача, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору з моменту здійснення Користувачем Акцепту.

2.2. Користувач вважається таким, що здійснив Акцепт, з моменту оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту або з моменту проставлення відповідної відмітки в процесі створення Користувачем Облікового запису на Веб-сайті.

2.3. Даний Договір вступає в силу с моменту його укладення Користувачем (у відповідності до п.2.1. та п.2.2. Договору) та діє протягом всього строку виконання Сторонами зобов’язань, що передбачені цим Договором.

2.4. Договір може бути розірваний достроково будь-якою зі Сторін у випадку порушення іншою Стороною своїх зобов’язань за цим Договором шляхом надсилання повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Розірвання договору», за адресою: info@openpsy.com.ua (повідомлення для Відкритої Школи Психології) та за адресою електронної пошти Користувача, що вказувалась ним при Реєстрації Облікового запису (повідомлення для Користувача), за 3 (три) робочих дні до запланованої дати розірвання.

2.5. Відкрита Школа Психології має право відмовитись від виконання своїх зобов’язань за цим Договором в порядку, що передбачений п.2.4. Договору, і при цьому, звільняється від відшкодування Користувачу будь-яких сум, отриманих від Користувача як плату за послугу доступу до Контенту за цим Договором, а у випадку спричинення Користувачу розірванням Договору будь-яких збитків, звільняється від їх відшкодування.

2.6. Відмова Користувача від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (розірвання Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від усіх послуг, що йому надавались за умовами цього Договору.


3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

3.1. Реєстрація Облікового запису

3.1.1.      Для використання Веб-сайту Користувач повинен заповнити відповідну реєстраційну форму та створити Обліковий запис на Веб-сайті, вказавши необхідні Реєстраційні Дані Користувача. Користувач погоджується надати достовірну інформацію під час реєстрації та використання Веб-сайту, і погоджується оновлювати свій Обліковий запис для підтримання його актуальності. Користувач погоджується, що Відкрита Школа Психології може зберігати та використовувати Реєстраційні Дані Користувача під час надання Користувачу послуги доступу до Контенту.

3.1.2.      Користувач бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про Обліковий запис жодній третій особі та несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки Облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом або через нього, і погоджуєтеся негайно повідомляти Відкриту Школу Психології про будь-яке порушення безпеки Облікового запису. Відкрита Школа Психології не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у зв’язку з несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

3.1.3.      Облікові записи можуть створювати лише особи, яким виповнилося 14 років. Облікові записи для осіб, молодше 14 років, можуть створюватися одним із батьків або законним опікуном. Неповнолітнім особам, молодше 18 років, необхідно уважно ознайомитися з цим Договором разом з одним із батьків або законним опікуном.

3.2. Надання послуги доступу до Контенту

3.2.1.      Веб-сайт містить Контент, послуга доступу до якого надається як безкоштовно, так і на підставі відповідної оплати, що вказано на відповідних сторінках Веб-сайту.

3.2.2.      Доступ до безкоштовного Контенту надається на умовах, що вказані на відповідній сторінці Веб-сайту, та після створення Користувачем Облікового запису на Веб-сайті.

3.2.3.      Доступ до платного Контенту на Веб-сайті надається тільки після 100% оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту через запропоновані Користувачу методи оплати під час оформлення придбання відповідного Контенту. Відкрита Школа Психології звертає увагу Користувача, що Відкрита Школа Психології не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов’язану з будь-якою оплатою Користувачем на Веб-сайті, всі розрахунки на Веб-сайті здійснюються Користувачем через веб-інтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги. Сторони підтверджують свою згоду та домовленість, що, за бажанням Користувача, оплата за цим Договором може також здійснюватись Користувачем на підставі відповідного рахунку Відкритої Школи Психології.

3.3. Правила Використання Контенту на Веб-сайті

3.3.1.      Використання Контенту на Веб-сайті Користувачем здійснюється на наступних умовах:

3.3.1.1. Користувачу дозволяється використовувати Контент тільки для особистого некомерційного використання;

3.3.1.2. Користувачу забороняється копіювати, зберігати та записувати на диск чи будь-який інший носій інформації Контент, а також забороняється поширювати Контент в будь-який спосіб та з будь-якою метою, в т.ч. в мережі Інтернет;

3.3.1.3. Користувач має право користуватись Контентом лише онлайн за допомогою Веб-сайту та/або інструментів, що на ньому пропонуються/надаються;

3.3.1.4. Користувачу забороняється надавати доступ до Контенту будь-яким третім особам;

3.3.1.5. Користувачу забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатись у роботу Веб-сайту, а також використовувати Веб-сайт та/або будь-який його елемент, та/або будь-який Контент для будь-якої незаконної діяльності.

3.3.2.      Відкрита Школа Психології залишає за собою право вилучити Обліковий запис будь-якого Користувача без виплати будь-якої компенсації за придбані послуги доступу до Контенту на Веб-сайті за порушення умов Договору та/або Правил Використання Контенту на Веб-сайті.

3.3.3.      Відкрита Школа Психології залишає за собою право змінювати Контент без попереднього та наступного повідомлення Користувача та не несе відповідальності за внесення таких змін.


4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1. Відкрита Школа Психології надає Користувачу невиключну, без права на субліценцію, відкличну ліцензію, що поширюється на територію всіх країн світу, на використання Контенту, на умовах викладених в цьому Договорі, та на строк, що зазначений на сторінці відповідного Контенту, виключно видами (способами) використання передбаченими технічно на Веб-сайті та за допомогою інструментів, що надаються Користувачу на Веб-сайті. Сторони усвідомлюють, що використання Користувачем Контенту на Веб-сайті може бути як безоплатне, так і платне. Отже, ліцензія, про яку йде мова в даному пункті, теж може бути, відповідно, або безоплатною, або платною (в розмірі вартості оплати за послуги доступу до відповідного Контенту на Веб-сайті).

4.2. Відкрита Школа Психології (або третя особа – правовласник) залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами.

4.3. Не зважаючи на наведене вище, Відкрита Школа Психології не надає Користувачу жодних прав на використання знаків для товарів і послуг, що можуть міститись в Контенті, а також на Веб-сайті.


5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Відкрита Школа Психології не несе відповідальності за припинення доступу до Веб-сайту, що виникло не з його вини, а також не несе відповідальності за будь-які шкоду завдану Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

5.2. Час від часу Відкрита Школа Психології буде проводити технічне обслуговування Веб-сайту, хоча Відкрита Школа Психології не бере на себе відповідальність повідомляти Користувача про планові та позапланові заходи технічного обслуговування, Відкрита Школа Психології буде намагатись вживати можливих заходів по повідомленню Користувача, але не буде нести відповідальність за будь-яку шкоду, що була завдана Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.


6. ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ

6.1. Користувач визнає, усвідомлює та погоджується з тим, послуга доступу до Контенту, що надається Відкритою Школою Психології за цим Договором, споживається Користувачем в повній мірі в момент відвідування (хоча б одноразового) Користувачем сторінки відповідного Контенту на Веб-сайті. Зважаючи на це, Користувач розуміє та погоджується, що Відкрита Школа Психології не зобов’язана відшкодовувати (повністю чи частково) Користувачу вартість будь-якого Контенту, оскільки Відкрита Школа Психології, у відповідності до даного Договору, надала, а Користувач, відповідно, спожив цю послугу в повному обсязі, відвідавши сторінку відповідного Контенту на Веб-сайті. Крім того, Користувач, підписанням цього Договору, підтверджує свою обізнаність та прийняття того факту, що при здійсненні оплати за цим Договором, має місце комісія, котру додатково до суми платежу бере відповідна фінансова установа за здійснення платежу Користувачем на користь Відкритої Школи Психології.


7. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ

7.1. Цей Договір може бути змінено Відкритою Школою Психології в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Користувача. Зміни набирають чинності в день публікації даного Договору на Веб-сайті.

7.2. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою: https://openpsy.com.ua/oferta.

7.3. Користувач розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього Договору або використання ним Веб-сайту після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з Відкритою Школою Психології в установленому цим Договором порядку.


8. ФОРС-МАЖОР

Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається з Сторонами цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору повинен бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.


9. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ

До цього Договору та його тлумачення застосовується право України та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.


10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1.  За бажанням Користувача, цей Договір може бути оформлений Сторонами в простій письмовій формі. У випадку, якщо Користувачу необхідний роздрукований та підписаний паперовий примірник Договору, Користувач зобов’язується повідомити про це Відкриту Школу Психології, написавши відповідного листа із електронної пошти Користувача, що вказувалась ним при реєстрації Профілю на Веб-сайті. Відкрита Школа Психології, отримавши таке повідомлення від Користувача, зобов’язується підготувати та підписати з свого боку такий Договір у двох однакових примірниках та відправити їх Користувачу поштою цінним листом (або передати особисто в руки) за адресою, що узгоджується Сторонами додатково. Користувача, котрий отримав від Відкритої Школи Психології підписаний паперовий Договір у двох примірниках, зобов’язується підписати такий Договір належним чином зі свого боку та відправити Відкритій Школі Психології за адресою, що буде вказана у такому Договорі.

10.2.  Відкрита Школа Психології є платником єдиного податку (3 група), на умовах, передбачених Податковим кодексом України та не є платником ПДВ.

10.3.  Користувач визнає законною оплату послуг за цим Договором з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Веб-сайті. Користувач визнає та підтверджує, що послуги, оплачені з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Веб-сайті, є оплаченими особисто ним (Користувачем).


11. АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДРЕВИЦЬКИЙ ОСТАП ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ІПН 3019514611

місцезнаходження за адресою: 02121, Україна, м. Київ, вул. Горлівська, буд. 220, кв. 10

IBAN: UA733052990000026002015014907 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»